Om vandværket


Velkommen til Langeskov Vandværk

Ejerforhold:
Langeskov Vandværk er et andelsselskab a.m.b.a. stiftet den 14. marts 1934, med hjemsted i Kerteminde Kommune.

Vandværksanlæg:
Vandværket opført i 1976 og er beliggende på Vesterskovvej i Rønninge.

Vandværkets indvindingstilladelse af 1998-02-13 er på 450.000 m3/år.

Vandværket indvinder vand fra 4 stk. boringer der indvinder grundvand fra et underliggende kalklag placeret i en dybde på mellem 22 og 40 m under terræn.

Vandværksanlægget er opbygget med et mekanisk iltningsanlæg efterfulgt af 3 stk. åbne filter. Anlægget har en samlet behandlingskapacitet på op til 225 m3/time. Det behandlede vand ledes til en 1000 m3 rentvandsbeholder, hvorfra vandet pumpes ud til forbrugerne.

Vandværket er fuldautomatisk og overvåges konstant for sikring mod terror og vandalisme.

Vandværket forsyner ca. 2.800 forbrugere og den årlige udpumpning udgør ca. 365.000 m3/år. Vandværkets vandspild eller uregistreret forbrug var i 2008 på ca. 1,8 %. I 2017 og 2018 ca. 9,8%.

Vandværket er beliggende i kote 6.00, og udpumpningen fra vandværket sker med et driftstryk på 3.2 bar. Vandværket har et veldimensioneret ledningsnet som dækker mere end 95 % af vandværkets pålagte forsyningsområde.

Vandforbruget afregnes via vandmålere placeret ved den enkelte andelshaver.