Takster for 2015 i PDF

Takster for 2016 i PDF 

Takster for 2017 i PDF 

Takster for 2018 i PDF

Takster for 2019 i PDF

 


Formand Keld Ib Hansen
Nyborgvej 22, 5550 Langeskov
E-mail:
 kihas@mail.tele.dk

Se telefonnumre mv. i menuen:
Vandværket - Kontakt